Juhl-bocken

Förr var olika utklädningsupptåg populära under julhelgen. Ungdomar samlade in mat, brännvin och pengar till fattiga eller till julgillena. Staffanstågen gick omkring med stjärna och en person var utklädd till julbock. På sina håll gick det våldsamt till med bus och fylleri och myndigheter ingrep mot vad de ansåg vara ett ofog. Den 16 decmber 1721 blev det förbjudet att gå med julbocken i Stockholm.

julbock

Alldenstund man fast ogierna och med största missnöije månde förnimma huru såsom i stället för det, at hwar och en med innerlig hiertans andacht borde sig bereda, att rätteligen kunna och fira den instundande frögdefulla Jule-högtiden, en part sielfswåldige gåssar och andre lösa personer sälla sig tilsammans, och löpa omkring gator och gränder, samt inkomma uti husen, med de så kallade Juhl-bocken, Stiernan och andre fåfängligheter, hwarunder icke allenast en och annan vanständighet föröfwas, utan ock som aldrawärst är, blifwer der wid Guds heliga Ord och Namn obetäncksamt missbrukat;

Alt derföre ock emedan et sådant sielfswåld oskick och missbruk ingalunda kan tålas eller tillåtas, utan bör så mycket mera hämmas och afstraffas, som det hos de rättsinte och wälbetänckte ingen ringa förargelse upwäcker, hafwer hans Grefl. Excellence Riks-Rådet, Fältmarskalken och Öfwerståthållaren tillika med Magistraten funnit nödigt, här med allmänneligen kundgiöra, at eho som understår sig hädan efter, löpa omkring på Gator, Gränder, eller inkomma i husen, den samma skal genast fasttagen warda, och med behörig näpst blifwa ansedd, hwilket hwar och en som wederbör, har att ställa til hörsam rättelse och efterlefnad.
Stockholms Rådhus den 16 Decembris 1721.

Lämna en kommentar

Under Folktro och traditioner

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s